International Professional Practices Framework (IPPF)®

International Professional Practices Framework (IPPF) är det ramverk som leder internrevisionsprofessionen. I allmänhet ger ett ramverk en strukturerad bild av hur en kunskapsbas och vägledning hänger ihop. Som ett sammanhängande system underlättar ett ramverk en konsekvent genomförd utveckling, tolkning och tillämpning av begrepp, metoder och tekniker som är användbara för en disciplin eller profession.

Syftet med IPPF är även att organisera IIA:s auktoritativa vägledning på ett sådant sätt att den är lättillgänglig, i rätt tid, samtidigt som den stärker IIA:s positionering som den standardsättande funktionen för den globala internrevisionsprofessionen. Detta genom att omfatta nuvarande internrevisionspraxis såväl som att möjliggöra en framtida utvidgning är IPPF avsedd att stödja utövare och intressenter över hela världen med att svara upp mot en växande marknad för högkvalitativa internrevisionstjänster.

Ramverket består av obligatorisk vägledning och starkt rekommenderad vägledning.