Om Riktlinjer & Vägledning

The International Professional Practice Framework (IPPF) är internationella riktlinjer för internrevisorer och internrevisionsfunktioner publicerade av The Institute of Internal Auditors (IIA). Riktlinjerna fastställer professionalism genom att avgränsa grundläggande principer som representerar en praxis för internrevision, ger ett ramverk för att utföra och främja ett brett utbud av värdeadderande internrevisionsaktiviteter samt lägger grunden för utvärdering av internrevisionens kvalitet och främjar förbättrade organisationsprocesser. Som medlem i Internrevisorernas förening försäkrar medlemmen att denne följer de internationella riktlinjerna för yrkesmässigt utövande av internrevision.

Nedan presenteras de internationella riktlinjerna och dess huvudsakliga innehåll samt annan vägledning för internrevisionen som har publicerats av IIA.