Om internrevision

Internrevision är en viktig pelare i ägar- och bolagsstyrningen i privata och offentliga företag och organisationer. Internrevisionen skapar trygghet för ägare och företagsledare. På uppdrag av styrelsen arbetar internrevisionen enligt god internrevisionssed, baserat på etablerade internationella riktlinjer, med att granska och ge råd kring styrning, riskhantering och kontroll.

Internrevisionen arbetar bland annat med att:

  • utvärdera kommande teknologier
  • bedöma risker, kontroller, etik, kvalitet och effektivitet
  • säkerställa att kontrollerna är tillräckliga för att minska de risker som organisationen kan möta
  • undersöka globala frågor
  • analysera möjligheter

Denna mångfald ger internrevisionen ett brett perspektiv på organisationen. Detta gör i sin tur internrevisionen till en värdefull resurs för styrelse och företagsledning i fullföljandet av övergripande mål och syften, samt när det gäller att stärka den interna kontrollen och den organisatoriska styrningen.

Definition av internrevision

Enligt definitionen av internrevision i IIA:s International Professional Practice Framework (IPPF) är internrevisionen en oberoende och objektiv säkrings- och rådgivningsverksamhet som syftar till att skapa värde och förbättra organisationens verksamhet. Internrevisionen hjälper organisationen genom att systematiskt och strukturerat utvärdera och förbättra effektiviteten i riskhantering, intern kontroll och ledningsprocesser.