Akademisk utbildning

Föreningen arbetar aktivt för att internrevision ska bli en välkänd profession, även bland studenter. Vi vill att studenter som är intresserade av bland annat risk, revision, bolagsstyrning och intern styrning och kontroll ska veta att internrevision är ett intressant och givande yrke som berör dessa områden.

Kurs om internrevision vid Uppsala Universitet

Stockholm och Uppsala universitet har tidigare haft en gemensam masterskurs (SUMA) där studenter under den andra terminen kunnat välja kurs inom internrevision. Kursansvarig har under flera år varit Olof Arwinge. Med start vårterminen 2018 kommer Uppsala Universitet ge en revisionskurs på avancerad nivå där internrevision kommer ingå som en central utbildningsdel. Kursen kommer gå inom det nyutvecklade masterprogrammet för Redovisning och Finansiering. Kursen kommer innefatta olika perspektiv på revision och även gå igenom olika typer av revision. Kursen kommer både ha djup teoretisk och praktisk förankring. Kursen ges på engelska. Olof Arwinge kommer bistå i kursen vad gäller internrevisionsdelen. Vi är självfallet glada för att internrevision är representerad på Svenska Universitet.

Academic Relations Committee

Academic Relations Committee (ARC) är en global kommitté inom IIA som arbetar för att etablera internrevision som ett akademiskt ämne på högskolor och universitet. Kommitténs uppdrag ligger inom IIA:s strategi att etablera internrevision som en globalt erkänd profession, genom att bygga broar och etablera nätverk mellan föreningen, utbildningsinstitutioner, studenter och praktiker. I kommittén ingår 15-20 akademiker och praktiker. På www.theiia.org hittar du mer information!

Svensk akademisk internrevisionslitteratur

2016 utgavs Sveriges första akademiska lärobok på svenska riktad mot Svenska universitet och högskolor. Boken är skriven av Olof Arwinge, Ekonomie Doktor i Företagsekonomi från Uppsala Universitet. Olof är tidigare ordförande i kommitteen för yrkestekniska frågor vid svenska IIA, och har även skrivit böcker om bland annat intern styrning och kontroll. Boken om internrevision ska kunna användas på program och kurser om företagsledning i allmänhet, och redovisning och revision i synnerhet. Svenska IIA har som uttalad ambition att internrevision lärs ut vid fler universitet och högskolor i Sverige. Är du intresserad av att utforma en kurs inom intern kontroll och/eller internrevision är du välkommen att höra av dig till kansliet eller Olof Arwinge!

Examensarbete

Allt fler uppsatser skrivs om internrevision. I ovan nämnda lärobok om internrevision sammanfattar författaren både forskning och uppsatsskrivande inom internrevision. För studenter som funderar på att skriva om internrevision rekommenderar vi därför att man tar del av boken. Föreningen bistår gärna studenter som vill skriva uppsats inom ämnet internrevision - välkomna att kontakta kansliet för att veta mer! Nedan finner ni även några aktuella uppsatsämnen.

Några aktuella ämnen

 • Samverkan mellan internrevisionen och andra co-assurance providers – ”combined assurance”.
 • Revisionsutskottens krav och önskemål på internrevisionsaktiviteten.
 • Den moderna internrevisionens utmaningar beträffande kunskap och färdigheter.  
 • Utbredning, omfattning och inriktning på svenska organisationers internrevisionsfunktioner.
 • Internrevisorers arbete av mer konsultativ och rådgivande karaktär 
 • Internrevisorers uppfattning om, och användande av, internationella internrevisionsstandarder.
 • Internrevisorers rapporteringsförhållande till styrelse och verkställande ledning.
 • Huvudsakliga utmaningar beträffande internrevisorns årliga och löpande revisionsplanering.
 • Internrevisionens huvudsakliga fokus utifrån fastställda revisionsplaner.
 • Internrevisorers arbetsmetoder beträffande riskanalysarbetet.
 • Internrevisionens utvärdering av styrning och kontroll – hur går man tillväga?
 • Internrevisorers olika ”roller” – finns det olika ”typer” av internrevisorer?
 • Ägares och externa intressenters uppfattningar om internrevisionens bidrag.
 • Vilket är internrevisionens främsta värde enligt uppdragsgivare och intressenter?
 • Nya och föränderliga krav på internrevisionen – en kartläggning och analys. 

Du är även välkommen att kontakta oss för en dialog.