Styrelse

Styrelsen för Internrevisorerna väljs av årsmötet och det avser då styrelsen för Internrevisorernas förening. Föreningen har ett helägt dotterbolag, Internrevisorernas servicebolag (ISAB), som stödjer föreningen med bland annat kursverksamhet. Enligt föreningens styrningsmodell ska styrelsen för bolaget vara densamma som styrelsen för föreningen. Bolagets styrelse väljs formellt genom föreningens representant på bolagets årsstämma, som hålls direkt efter föreningens årsmöte. I praktiken är styrelsemötena för föreningen och bolaget gemensamma, men vissa frågor gäller enbart föreningen eller bolaget. Generalsekreteraren i föreningen, tillika vd i bolaget, är inte styrelseledamot men deltar som adjungerad på styrelsemötena utom i de delar som avser frågor om exempelvis utvärdering av generalsekreterare/vd.

Det övergripande målet för styrelsen är att i enlighet med föreningens stadgar arbeta för att uppnå målsättningar med mera som beslutas av årsmötet.

Styrelsen arbetar för närvarande främst med tre prioriterade områden:

  1. Göra internrevision mer känd och känd på ett bättre sätt.
  2. Utveckla forum för medlemmar att utbyta erfarenheter och idéer.
  3. Värna och utveckla vår starka tradition och position inom kurser och seminarier.

Styrelsen har cirka sex planerade möten per år och därutöver är det normalt ett styrelseseminarium, ett konstituerande möte efter årsmötet och något eller ett par extrainsatta möten per telefon eller per capsulam för att snabbt kunna hantera till exempel remissvar eller godkännande av nya medlemmar.

Styrelsen har inrättat några kommittéer som bereder frågor på uppdrag av styrelsen. Ordföranden för respektive kommitté är adjungerad till vissa styrelsemöten enligt ett mötesschema.

Styrelsen samverkar med valberedningen och andra av årsmötet utsedda organ för att underlätta verksamheten. Som exempel är ordföranden i valberedningen med på ett eller ett par styrelsemöten per år.