Om föreningen

Internrevisorernas förening är den svenska branschorganisationen för yrkesverksamma internrevisorer. Internrevisorerna grundades 1951 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Föreningen har cirka 650 medlemmar som arbetar med internrevision, internkontroll, IT-revision, utbildning och säkerhet. Föreningen är verksam för att stödja professionen och kompetensutveckla Sveriges internrevisorer. 

Internrevisorerna är en del av den internationella branschorganisationen The Institute of Internal Auditors (IIA). IIA grundades 1941 och har sitt huvudkontor i Florida. IIA har över 180 000 medlemmar i mer än 190 länder. Organisationen är världsledande inom utbildning, utveckling, forskning och teknisk rådgivning för internrevisorer över hela världen och certifierar yrkesverksamma internrevisorer genom CIA-certifieringen (Certified Internal Auditor).

Syfte och målsättning

Föreningens syften

Föreningens syfte är att främja och utveckla internrevisionsyrket i Sverige. Det sker främst genom att medverka i utvecklingen av och ge medlemmarna stöd i tillämpningen av god sed för internrevision och internrevisorer för en mer ändamålsenlig internrevision. Föreningen

  • informerar om och bidrar till utvecklingen av god internrevisionssed (standards) och god internrevisorssed (code of ethics), 
  • medverkar till att utveckla yrkets kompetenskrav och ökade användning i samhället i stort, 
  • ordnar utbildning och på andra sätt medverkar till kunskapsutveckling hos föreningens medlemmar, 
  • främjar utbytet av information och erfarenheter mellan medlemmarna, 
  • samt samverkar med internrevisionen i andra länder och dess olika intressenter inom och utom landet.

Målsättning

Våra övergripande mål handlar om att utveckla och marknadsföra internrevisionsyrket samt leverera medlemsnytta inom ramen för ett stabilt ekonomiskt IIA med nationella institut som alla drar i samma riktning.

Medlemsinformation

Nedan kan föreningens medlemmar ta del av information såsom verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget och årsredovisning. Logga in med din medlemsprofil för att ta del av materialet.

Föreningsmöten

Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Här kan föreniningens medlemmar delta för att påverka utvecklingen och framtiden av föreningen. Nedan presenateras information från årsmöten. Viss in...

Styrelse

Styrelsen för Internrevisorerna väljs av årsmötet och det avser då styrelsen för Internrevisorernas förening. Föreningen har ett helägt dotterbolag, Internrevisorernas Servicebolag (ISAB), som stödjer...

Generalsekreterarens kansli

Generalsekreteraren driver föreningens löpande verksamhet med ett kansli.

Kommittéer, projekt- och arbetsgrupper

Här presenteras föreningens aktuella kommittéer, projekt- och arbetsgrupper. Kommittéerna är ständiga inom föreningen medan projekt- och arbetsgrupper kan vara av mer temporär karaktär som syftar till...

Nätverk

IIAs motto är Progress through sharing, varför nätverkande är en central del av organisationen. Som medlem i föreningen finns möjlighet att delta i ett antal olika nätverk som alla riktar in sig på ol...

IIA Nordic & Baltic

Organisationer i föreningens närhet

Det finns flera organisationer i föreningens närhet med vilka föreningen samarbetar med. Det finns även organisationer som berör föreningens medlemmar på olika sätt. Nedan presenterar vi ett antal sam...

60 år av internrevision

Denna översikt är en överblick av väsentliga händelser och utveckling inom internrevision under de senaste 60 åren. Texten är författad i samband med att föreningens 60-årsjubileum år 2011.

Bli medlem