60 år av internrevision

Internrevisorernas förening, 60 år av händelser inom internrevision

Denna översikt är en överblick av väsentliga händelser och utveckling inom internrevision under de senaste 60 åren. Texten är författad i samband med föreningens 60-årsjubileum år 2011.

1951-2011 Från källaren till styrelserummet

Internrevisionen har gått från att ha varit enbart siffergranskare till att vara en viktig medspelare i styrelserummet. Arbetsuppgifterna har successivt blivit bredare samt allt mer kvalificerade. Före finanskrisen i början av 1990-talet hade internrevisorerna svårt att få sina röster hörda. Arbetsuppgifterna var mestadels sifferprickning, avstämningar och inventeringar. Den berömda prickpinnen med grön stämpeldyna hade stor utbredning som arbetsredskap framförallt i bankerna. Det ställdes heller inga högre krav på internrevisorns utbildning och kompetens. 

Efter finanskrisen upptäckte styrelser och affärsledningar betydelsen av en kompetent internrevision. Det behövdes någon i organisationen som kunde slå larm när något var på väg att gå snett. Någon som hade kurage, mod, kompetens och kunskap om organisationen och som kunde informera och rapportera – synliggöra – vad som verkligen hände så att styrelser och ledningar i tid kunde åtgärda de brister som fanns. Någon med stor integritet och kompetens som skulle få styrelser och ledningar att lyssna. I många organisationer fungerade detta men det var då, och vi har fortfarande en bit kvar tills flertalet organistioner förstår att nyttja sin internrevisions fulla potential.

Internationellt bildades The Instiute of Internal Auditors (IIA) i USA redan 1941 och den nordamerikanska föreningen blev moderförening för övriga världen. Ända fram till 2002 stod den amerikanska föreningen för utveckling och framtagande av standarder för internrevisionen i hela världen. Vid ett internationellt möte i Peking 2002 bildades Globala IIA där samtliga föreningar fick lika värde inklusive den amerikanska. IIA Global har sedan starten sitt säte i Florida, USA.

Insitutet för internrevision, IIR, bildades för Skandinavien den 8 oktober 1951. Här ingick fyra nordiska länder: Danmark, Norge, Finland och Sverige. Föreningens förste president kom från Sverige och hette Heintz Hintze. Antalet medlemmar var då tio stycken. 

Inom den finansiella och privata sektorn var internrevisionen etablerad redan innan föreningen bildades. Även internrevision inom IT-området har en relativt lång tradition i Sverige. Redan i början av 1960-talet hade många organisationer, framför allt inom den finansiella sektorn, "IT-revisorer" i sina revisionsteam. Konsultverksamheter relaterade till internrevision startade emellertid generellt relativt sent i förhållande till hur föreningen har verkat i Sverige.

1964 Egna föreningar bildas

De nordiska länderna beslutade 1964 att bilda egna nationella föreningar. Medlemsantalet i Sverige hade stigit till 60 personer. Det bör påpekas att det endast var internrevisionschefer som var medlemmar, övriga kunde dock ansöka om medlemskap direkt i den amerikanske föreningen. 

1972 Den första konferensen

Den svenska föreningens första konferens hölls i Jönköping 1972 och kallades Höstkonferensen, en konferens som sedan har återkommit varje år. År 2006 ändrades namnet till det mer säsongsflexibla Internrevisionsdagarna.

1974 De första CIA

I augusti 1974 fick tio medlemmar förmånen att avlägga examen som certifierade internrevisorer (Certified Internal Auditor) enligt en övergångsbestämmelse. Torsten Engstedt var en av dessa och han utnämdes även till chairman för CIA i Sverige. Den första som avlade den skriftliga examen var amerikanen Denny Beran som tog sin examen i januari 1975. Denny var sedan IIA Chairman 2011/2012.

1978 The Standards for the Professional Practice Framework of Internal Auditing

IIA hade tidigare använt sig av den amerikanska standarden för internrevision och med detta år kom Professional Practice Framework (PPF), en utveckling och anpassning av den amerikanska standarden som skulle gälla globalt. Denna reviderades 2006 till den nu globalt gällande International Professional Practice Framework (IPPF), en standard som varje internrevisionsfunktion ska pröva att man följer, och vart femte år ska detta bekräftas.

1987 Från kontroll till styrning

Det hade under flera år pågått diskussioner om vad intern kontroll egentligen innebar. Flera förslag hade tagits fram men det ramverk som blev vägledande var COSO som etablerades 1987 som ett hjälpmedel i utvecklingen av synen på intern styrning och kontroll.

1990- Ett institut för alla internrevisorer

Efter att tidigare ha varit ett institut för internrevisionschefer öppnades dörrarna för samtliga internrevisorer att bli medlemmar. Det var inte genom ett enskilt beslut som detta genomfördes utan det blev en successiv förändring på mångas önskemål.

1900-93 Finans- och fastighetskrisen

Finans- och fastighetskrisen blev en viktig händelse för internrevisionen då styrelser och företagsledningar fick upp ögonen för och efterfrågade god intern styrning och kontroll som de genom internrevisionen kunde få en bättre vetskap och kännedom om.

1991 Namnbyte, IIR blir IRF

Organisationens namn hade varit IIR, institutet för internrevision, vilket ansågs tungt och styrelsen ville byta från institut till förening. Det nya namnet blev IRF, Internrevisorernas förening.

1996 Tidningen byter namn och blir en medlemstidning

IRF-nytt som varit ett informationsblad bytte namn till InternreVision och blir en medlemstidning.

2000-01 Skandalerna

Många ekonomiska skandaler uppdagades främst i USA genom Enron, WorldCom, FBI, Parmalat med flera, men även i Sverige fanns skandaler. I ett flertal fall var det internrevisionen som slog larm om oegentligheterna. Internrevisorernas förening hade år 2000 en omsättning på 1,3 miljoner kronor och cirka 420 medlemmar.

2002- Nya regelverk som följd av skandalerna

Som en följd av skandalerna trädde Sarbanes Oxley Act (SOX) i kraft 2002 och blev det amerikanska regelverk som innebär väsentligt ökade kontrollaktiviteter på de företag som var noterade på den amerikanska börsen. Det blev ett stort arbete för internrevisionen som fick i uppdrag att följa upp efterlevnaden av regelverket i respektive företag och även i många fall konsulterades vid utvecklingen av kontrollsystemen. Det tillkom en mängd direktiv speciellt från EU beträffande handläggning och rapportering av den interna styrningen och kontrollen. Under denna period tillkom också utredningen om internrevisionen i staten vilken kom att innebära att de statliga myndigheterna måste inträtta en internrevision. Vi har fått bland annat Basel II, Fisken och Solvency II (kom under 2012) att tolka och tillämpa.

2002-2004 Föreningen får sin första kvinnliga ordförande

Föreningen får sin första kvinnliga ordförande/president genom Elisabeth Styf. Elisabeth var Sveriges representant i Peking 2002 och var med och röstade för att IIA Global skulle bildas. Elisabeth har också varit president i den europeiska internrevisionsföreningen ECIIA under år 2008/2009. Föreningens omsättning var nu 3,6 miljoner kronor och cirka 470 internrevisorer var medlemmar.

2004 Ny generalsekreterare

Klas Schöldström tillträdde som generalsekreterare för föreningen och som verkställande direktör för bolaget Internrevisorernas Service (ISAB) AB. Han ersatte Erik Brehmström som verkställande direktör samt Arne Zetterström som generalsekreterare. Till ny ordförande valdes Torbjörn Wikland för perioden 2004/2005. Torbjörn ansvarade för översättningen av COSO-ramverket och anpassningen till svenska förhållanden. Under året börjar även föreningens hemsida utvecklas och ta form.

2005

Till föreningens 30:e ordförande valdes Guidon Berggren under perioden 2005-2010. Föreningen hade cirka 540 medlemmar.

2006 Internrevision i staten

Internrevision i statliga myndligheter lagregleras genom Internrevisionsförordningen 2006:1228.

2007 Ett historiskt kontrakt

Vid internrevisionsdagarna 2007 undertecknades ett samarbetsavtal inom ramet för IIA:s motto Progress Through Sharing mellan IIA Moçambique och IIA Sweden. Avtalet undertecknades av de båda ordförandena i föreningen under överseende av generalsekreterare Klas Schöldström.

Vi fick under året – och får fortfarande – så mycket hjälp av större och starkare institut inom IIA och var glada att själva kunna återgälda litet grann genom att bidra till utvecklingen av internrevisionen i Moçambique inom ramen för ett projekt finansierat av SIDA.

2008 Svensk kod för Bolagsstyrning

Efter ett långt förarbete tillkom Svensk kod för bolagstyrning (Koden) som avsåg alla börsnoterade företag i Sverige. Koden beskriver vad företagens årsredovisnignar ska innehålla, till exempel att det ska finnas en internrevision. Koden är emellertid inte tvingande utan säger "följ eller förklara", vilket innebär att företagen ska följa eller förklara varför man inte följer kodens anvisningar. Med koden finns en anvisning även inom det privata näringslivet att inrätta en internrevisionsfunktion. De flesta företag, även icke börsnoterade, har en ambition att följa koden. Med detta ges förutsättningar för internrevisionsfunktioner inom samtliga sektorer.

Den uppdaterade instruktionen/vägledningen för internrevision presenteras i International Professional Practice Framework.

Förningens omsättning hade ökat till sju miljoner kronor och medlemsantalet var cirka 630 medlemmar.

2010 Ny ordförande i föreningen

Vid årsmötet den 15 april 2010 valdes Charlotta Löfstrand Hjelm till ny ordförande, efter Guidon Berggren, att ta över stafettpinnen och leda verksamheten in i 2000-talets andra decennium. Förutom Guidon Berggren avgick även föreningens yrkestekniska expert Bernt Gyllenswärd ur styrelsen. Bernt har tidigare varit ordförande i föreningen och är fortfarande aktiv som lärare framförallt när det gäller tolkning och användning av IPPF.

2011-

Föreningen har vuxit sig stark och är i dag en viktig medspelare i näringslivet både som samtalspartner och remissinstans och samarbetar med FAR, ISACA, Swerma och framförallt som en förening av internrevisorer för internrevisorer. Den nya styrelsen tog emot en verksamhet som utvecklats kraftigt under de senaste åren och fortsatte med åtgärder för att ytterligare stabilisera och effektivisera administrationen och förbättra ekonomin. Från den stabilare plattformen är nu ambitionen att bredda och fördjupa den ideella verksamheten och att skapa fler forum att mötas i. IIA:s motto är "Progress through sharing" och vi vill nu se till att mottot blir en påtaglig verklighet för så många medlemmar som möjligt, att känna glädje i att utvecklas tillsammans.

Vi kommer även att satsa på att bli mer synliga, att göra marknadsföringen av vårt yrke till alla internrevisorers angelägenhet och ta fram verktyg för att göra det möjligt.

Vår kommunikation med medlemmar och omvärld har tagit ett rejält kliv framåt med den nya hemsidan. 

Föreningen satsar vidare på att erbjuda medlemmarna ett intressant och relevant program för kompetensutveckling. Det finns inom detta område bland annat kurser som hjälper internrevisorer att utvecklas bättre och snabbare, seminarier om aktuella ämnen som uppmuntrar till diskussioner och nätverk för fördjupningar.

Slutligen är vi väldigt glada att svenska ideella krafter har gjort mycket uppskattade avtryck i IIA:s internationella arbete och vi fick markant fler accepterade nomineringar till IIA:s internationella kommittéer än de allra flesta andra institut. Internationellt engagerade är i dag:

  • Lars Agerberg, IIA Academic Relations Committee
  • Sten Bjelke, IIA Research Foundation och Board of Trustees
  • Peter Funck, IIA Board of Research and Education Advisors
  • Gunilla Liljeroth, IIA International Relations Committee
  • Hans Löfgren, IIA Professional Issues Committee
  • Charlotta Löfstrand Hjelm, IIA Professional Certifications Board
  • Klas Schöldström, IIA Global Executive Leadership Team

För våra medlemmar är det internationella arbetet av stor betydelse. Våra internationellt engagerade är känselspröt mot omvärlden och bidrar till att svensk internrevision kan hålla världsklass. För en förening med drygt 600 medlemmar är det en oerhörd styrka att kunna luta sig mot en global organisation med 170 000 medlemmar i 165 länder som tillsammans bidrar för att skapa en starkare framtid för sig själva och sin profession.

Ordföranden genom tiderna, 1951-2013

1951-54 Heintz Hintze
1954-55 Greger Sveding
1955-57 Arne Burgé
1957-59 Sture Bergendorff
1959-61 Olof Österberg

1961-64 Olof Gunnarsson
1964-66 Bo Rende
1966-67 Ola Nordström
1967-68 Bernt Ahlqvist
1968-69 Rein Uustal

1969-70 Tore Adling
1970-71 Kaj Colérus
1971-72 Bengt Thornström
1972-74 Sven Fredmer
1974-76 Jan Sjörin

 

1976-78 Gösta Sjölund
1978-80 Gösta Forshällen
1980-82 Jan Niklasson
1982-87 Alf Sydholm
1987-88 Einar Fries

1988-89 Allan Boam
1989-91 Sten Bjelke
1991-95 Mats Hedman
1995-96 Jan Sennerup
1996-97 Sune Carlsson

1997-98 Bernt Gyllenswärd
1998-02 Hans Löfgren
2002-04 Elisabeth Styf
2004-05 Torbjörn Wikland
2005-10 Guidon Berggren
2010-12 Charlotta Löfstrand Hjelm
2012- Harald Lööf