CFSA


Certified Financial Services Auditor®

Certified Financial Services Auditor (CFSA®) är en specialcertifiering som mäter individens kunskaper om revisionsprinciper och praktisk tillämpning inom bank, försäkring eller Securities Financial Services Industries (ung. hypotekslåneinstitut).

Då efterfrågan på talanger inom finansiella tjänster ständigt ökar kan den som erhåller en CFSA särskilja sig och öka sin trovärdighet. 

Allmän information

CFSA-examen prövar kandidatens kunskap om rådande revisionspraxis och förståelse för internrevisionsfrågor, risker och åtgärder inom området för finansiella tjänster. Tentamen består av 115 flervalsfrågor och skrivs under två timmar och 55 minuter.

Åttio procent av tentamen omfattar tre discipliner: bank, försäkring och värdepapper. De återstående 20 procenten är relaterade till den av kandidaten valda disciplinen. Kandidaten har möjlighet att välja någon av de tre disciplinerna som del av sin CFSA-examen.

Praktisk information

Behörighet

För att få certifiera dig till CFSA ställs vissa krav på dig.

  • Kvalifikationskrav gällande akademiska meriter är en kandidatexamen på 120 gamla alt 180 nya högskolepoäng. För att styrka detta krävs betyg alt ett utdrag från Ladok. 
  • Praktik som kan styrkas genom Experience Verification Form. Det krävs två års yrkesverksamhet inom finansiell sektor för att kunna certifiera dig till CFSA.
  • Intyg på kandidatens höga moral och professionella karaktär styrks genom Character Reference Form vilken undertecknas av en person som har en av följande certifieringar: CIA, CGAP, CCSA, CFSA, CRMA eller av kandidatens arbetsgivare.
  • Kopia av officiell identitetshandling så som pass eller annan ID-handling.

Pris

Anmälan till programmet

Medlem: USD 410
Ej medlem: USD 525

Anmälan till tentamen

Medlem: USD 380
Ej medlem: USD 495

All betalning sker via CCMS.