Etiknämndens beslut

Linda Lundin, Generalsekreterare IIA Sweden

Bakgrund

Under sommaren 2016 publicerades en rapport av Migrationsverkets internrevision som väckte frågor inom föreningen kring utformning av internrevisionsrapporter. En av anledningarna till att rapporten fick så stor uppmärksamhet var att vissa delar av rapporten fångades upp av media. Frågorna lyftes till Internrevisorernas förenings styrelse, som beslöt att hänvisa ärendet till Etiknämnden.

Varför Etiknämnden?

Etiknämndens uppgift är att bistå med råd vid tolkning och tillämpning av Internrevisorernas Yrkesetiska Kod samt att pröva om medlem eller yrkescertifierad internrevisor i sin yrkesutövning handlat i enlighet med den Yrkesetiska Koden. Koden är en del av IPPF, International Professional Practices Framework, som utgör internationell god sed för internrevision.

Anledningen till att frågan lyftes till Etiknämnden var att det behövdes ett klargörande gällande utformningen av internrevisionsrapporter. Etiknämnden består av certifierade internrevisorer med lång erfarenhet och stort förtroende i föreningen. Etiknämnden väljs av och rapporterar till Internrevisorernas förenings medlemmar genom årsstämman.

Du kan läsa mer om Etiknämnden och dess uppdrag i Etiknämndens instruktion.

Hur gick prövningen till?

Etiknämnden har vid upprepade tillfällen varit i kontakt med Internrevisionschefen vid Migrationsverket och tagit del av det material som behövdes för att kunna göra en bedömning. Prövningen omfattade inte arbetssätt eller metodik utan endast de uttalanden som gjorts i den omdiskuterade rapporten.

Vad kom de fram till?

IPPF och den Yrkesetiska Koden ställer mycket höga krav på internrevisorer. Dessa krav omfattar inte bara genomförandet av internrevision utan även kommunikationen av det internrevisionen kommit fram till.

I den Yrkesetiska Koden Princip 2 formuleras kravet:

” Objektivitet. Internrevisorer visar högsta grad av yrkesmässig objektivitet vid insamling, utvärdering och kommunikation av information eller process som granskas. Internrevisorer ska göra en balanserad utvärdering av alla relevanta omständigheter och får inte låta sig påverkas av sina egna eller andras intressen i sina bedömningar. ”

Etiknämnden konstaterar att internrevisorers rapporter hanteras på olika sätt utifrån vilken miljö de produceras i. Språkbruk kan skifta från organisation till organisation men det är viktigt att internrevisorer uttrycker sig på ett balanserat och objektivt sätt i sin kommunikation med verksamheten. Etiknämnden fann att språkbruket i rapporten kunde uppfattas som osakligt och partiskt och därför inte nådde upp till kraven i Princip 2 om objektivitet.

Vad händer nu?

Etiknämnden har inte funnit anledning att besluta om någon påföljd. Migrationsverket har möjlighet att överklaga Etiknämndens beslut till IIA Global Ethics Committee.

Under prövningens gång fick Etiknämnden chans att testa sin instruktion, som fastställts av årsstämman. Detta var det första ärendet som Etiknämnden har haft på många år. Under prövningen upptäcktes flera delar av instruktionen som kan förtydligas. Etiknämnden har därför påbörjat arbetet med att ta fram ett förslag till en ny instruktion, som ska presenteras vid årsstämman i april.

Etiknämndens prövning har naturligt nog väckt många frågor inom föreningen. Därför har vi bjudit in medlemmarna att delta i ett seminarium på fredag den 3 februari. Syftet är att förklara vad Etiknämnden och den Yrkesetiska Koden är, samt att bjuda in till diskussion kring hur vi som förening bör arbeta för att säkerställa kvaliteten på internrevision och internrevisorers arbete i Sverige.

Läs mer om seminariet här.

Vad betyder det här för mig som internrevisor?

Ingenting har förändrats, nu som innan finns högt ställda krav på internrevisorers kommunikation. Se gärna Etiknämndens prövning och beslut som ett klargörande och en anledning att se över dina egna rutiner för kvalitetssäkring av formuleringar i rapporter.

Om du vill veta mer om Etiknämnden eller har idéer om hur kvalitetsarbetet inom Internrevisorernas förening bör gå till, är du varmt välkommen till seminariet på fredag. Du är också alltid välkommen att kontakta mig direkt.

Då företag och organisationer har höga krav på sig att efterleva externa och interna regler måste vi internrevisorer på ett föredömligt sätt följa professionens egna krav och egna kvalitetssäkring. Vi befinner oss i en turbulent tid där blickarna allt oftare vänds till internrevisionen för att hjälpa organisationerna framåt. Nu är det viktigt att vi tar ett kliv framåt och visar att Sveriges internrevisorer är redo för utmaningarna som väntar. Vi har en fantastisk yrkeskår och genom vårt interna kvalitetsarbete kan vi rusta Sveriges internrevisorer att även i framtiden överträffa organisationernas förväntningar.