Regeringen avser inte följa Riksrevisionens rekommendationer

Regeringen redovisar idag 2017-06-15 sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer från "Internrevisionen vid myndigheter – En funktion som behöver stärkas" (RiR 2017:5). Sammanfattningsvis avser inte regeringen följa rekommendationerna, ett beslut i linje med den bedömning IIA Sverige har överlämnat samt internationella standarder om att följa god internrevisionssed. Läs den slutgiltiga bedömningen från regeringen här

Hur har IIA Sverige arbetat med frågan?

1. Riksrevsionens rapport släpptes 2017-02-14, vilket kan läsas här

2. IIA Sveriges Ordförande Peter Funck och Vice Ordförande Ann-Katrin Harringer tillsammans med Generalsekreterare Linda Lundin träffade Riksrevisionen, Ekonomistyrningsverket och Regeringskansliet för att bland annat diskutera Riksrevisionens rapport. Regeringskansliet meddelade att man önskade erhålla IIA Sveriges bedömning av Riksrevisionens rapport.

3. Offentliga nätverket inom IIA Sverige diskuterade rapporten.

4. En beredningsgrupp tillsattes av IIA Sverige för att ta fram ett svar på Riksrevisionens rapport. 

5. IIA Sveriges bedömning diskuterades i en referensgrupp där alla i det offentliga nätverket inom IIA Sverige var inbjudna. 

6. IIA Sveriges bedömning skickades till Regeringskansliet, vilket kan läsas i PDF-format här

7. Skribenterna bakom Riksrevisionens rapport, Ekonomistyrningsverket och Regeringskansliet deltog som talare på IIA Sveriges Offentliga nätverksträff den 18 maj.

8. Regeringskansliet beslutade 2017-06-15 att rekommendationerna i Riksrevisionens rapport inte ska följas. Läs uttalandet här

Således vill Internrevisorernas förening belysa det aktiva påverkansarbete som sker samt föreningens nätverk vilka ger möjlighet till föreningens medlemmar att kunna vara med och påverka.